Warsztaty SEO dla blogerów

Czwar­tego grud­nia 2014r., dzięki zapro­sze­niu od Mar­cina Wój­cika (blog koziolkuj.pl) mia­łem oka­zję popro­wa­dzić warsz­taty z pod­staw SEO dla grupy olsz­tyń­skich blo­ge­rów. Dla mnie oso­bi­ście było to fan­ta­styczne doświad­cze­nie. W zasa­dzie po raz pierw­szy zro­bi­łem pre­zen­ta­cję i zada­nia prak­tyczne z SEO dla grupy ludzi, któ­rzy w więk­szo­ści nie mieli stycz­no­ści z tą tema­tyką. Oczy­wi­ście wie­dzia­łem jaki będzie poziom świa­do­mo­ści uczest­ni­ków i chcia­łem sku­pić się na ele­men­tach, na które każdy blo­ger ma bez­po­średni wpływ -czyli na zawar­tość tek­sto­wej bloga i jego strukturze.

(wię­cej…)

Czytaj więcej

AdWords-Logo

AdWords — kiedy i dla kogo

Ostat­nio dość czę­sto sły­szę pyta­nia o to, kto i kiedy powi­nien zain­we­sto­wać w kam­pa­nie AdWords?  W tym wpi­sie chcia­łem poka­zać moż­li­wo­ści, zasto­so­wa­nia, ale też wyma­ga­nia jakie trzeba speł­nić, aby myśleć o roz­po­czę­ciu tej formy pro­mo­cji. Wszystko faj­nie, tylko jak się roz­pi­sa­łem to stwier­dzi­łem, że nikt tego nie prze­trwa i posta­no­wi­łem podzie­lić wpis na dwie czę­ści. Oto pierw­sza z nich. (wię­cej…)

Czytaj więcej

GTM

Google Tag Manager dla WordPressa

Google Tag Mana­ger z zało­że­nia ma być wyba­wie­niem dla osób mniej tech­nicz­nych. Poprzez jed­no­ra­zową inge­ren­cję w kod strony/szablonu mamy moż­li­wość zarzą­dza­nia tagami (kodami) róż­nych usług. Jest to o tyle fajne, że nie  wymaga od nas wiel­kich pro­gra­mi­stycz­nych umie­jęt­no­ści aby zain­sta­lo­wać sta­ty­styki Google Ana­ly­tics, dodać kody remar­ke­tin­gowe dla pro­wa­dzo­nych kam­pa­nii AdWords czy kody śledzące poszcze­gólne zda­rze­nia na stro­nie. (wię­cej…)

Czytaj więcej

street-368719_1280

Początki optymalizacji bloga — czyli SEO dla WordPressa

Pierw­szy wpis i już zanosi się na dłuż­szy cykl. Myśla­łem o spi­sa­niu kilku ele­men­tów istot­nych z punktu widze­nia SEO, zain­sta­lo­wa­niu kilku wty­czek i już. Nie­stety ani z SEO ani z Word­Pres­sem to nie jest takie pro­ste. Przy samej opty­ma­li­za­cji schody zaczy­nają się już na eta­pie wyboru tytułu arty­kułu — a jako począt­ku­jący mogę powie­dzieć, że łatwo nie jest. Z wtycz­kami trzeba przede wszyst­kim prze­brnąć przez ich mno­gość, ale do rze­czy. (wię­cej…)

Czytaj więcej